Kulturno umetniško društvo Coda

Kulturno umetniško društvo Coda (v nadaljevanju KUD Coda), ustanovljeno leta 2005, je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Osnovno dejavnost rednega programa neformalnega izobraževanja na področju glasbe, brezplačni spletni tečaj teorije glasbe, učenje instrumentov in petja po individualno prilagojenem programu, odlično dopolnjujejo in zaokrožajo skupinska igra, delovanje vokalne skupine in mešanega pevskega zbora. V letošnjem letu bomo izvedli tudi dva festivala – (Z)mešani festival ter festival Skuštrane! in bradati.

KUD Coda je realizirala več kot 1000 individualnih programov glasbenega poučevanja, prilagojenega posameznikovim interesom in zmožnostim. V te redne programe je bilo vključenih približno 400 otrok in mladostnikov pa tudi odraslih, ki so svoje ustvarjanje predstavili v okviru različnih dogodkov, kot samostojni izvajalci ali kot del programa drugih organizatorjev.

Uspešno razvijanje in izvajanje programov omogoča referenčno vodstvo in kompetence mentorjev ter skupno prizadevanje za kvalitetne medosebne odnose. Za delovanje KUD Coda je značilno tudi medorganizacijsko sodelovanje, s čimer zapolnjujemo strokovne potrebe izven glasbenega področja. Povezovanje z drugimi organizacijami omogoča spoznavanje potreb ciljnih skupin in zapolnjuje dodatne prostorske ali tehnične kapacitete. Uspešno sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Maribor, VGC Štajerska, Domom Danice Vogrinec, Slovensko filantropijo Maribor in številnimi drugimi.

Socialno-kulturni programi

Socialno-kulturne dejavnosti KUD Coda razvija in izvaja z osnovnim namenom vključevanja in omogočanja dostopnosti do neformalnega izobraževanja ter uresničevanja posameznikovih interesov za dvig kompetenc na področju kulture, zlasti pa na glasbenem področju. Gre za vključevanje oseb z različnimi socialnimi ovirami. Ciljne skupine teh programov so ekonomsko prikrajšane družbene skupine – otroci, mladina in odrasli; prav tako otroci in mladina z lažjimi ovirami v razvoju, različne etnične skupine, begunci, migranti in osebe z mednarodno zaščito. Skratka, socialne skupine, ki zahtevajo specifične programske in izvedbene oblike dela.

Izmed teh programov ima najdaljšo tradicijo brezplačni redni program za otroke in mladino Glasbarnica. Namenjen je odkrivanju talentov in pridobivanju osnovnih znanj o inštrumentih in glasbeni teoriji. V ta program so vključeni otroci priseljenih družin in otroci z lažjimi motnjami v razvoju, saj ima glasba tudi odlične terapevtske učinke.

V letu 2018 v program podpornih umetniških dejavnosti vključujemo osebe z mednarodno zaščito. Predvsem so to podporne aktivnosti pri izvajanju rednih in projektnih glasbenih vsebin, ki se nanašajo na tehnične priprave in fotografiranje ter video produkcijo.

Socialno-kulturni programi oziroma delovanje KUD Coda so usmerjeni v trajnostne rezultate, ki temeljijo na procesu od seznanjanja z ozadjem problema ciljnih skupin in prek učenja / usposabljanja krepiti kompetence ali omogočati pridobitev novih. Šele na podlagi evalvacije tega procesa iščemo trajnejše oblike poklicnega sodelovanja ali zaposlitvenih možnosti pri odraslih, medtem ko otroke in mladino vključujemo v počitniške dejavnosti ali tabore. Socialno-kulturno delo je torej tiste vrste dobra praksa, ki zapolnjuje sistemske vrzeli socialnega vključevanja ter spodbuja dojemanje večkulturnih okolij in medkulturnega sodelovanja v kontekstu strpnega sobivanja in z večgeneracijskimi povezovanji omogoča življenjska izkustva.

Partnerstvo

KUD Coda, nevladna, nepridobitna organizacija, je zainteresirana za strokovna nacionalna, čezmejna in transnacionalna partnerstva. Suvereno lahko podpre vsebine pri razvoju in izvedbi projektov primarno na glasbenem področju, ki se prepleta s socialnimi vsebinami, usmerjenimi v dvig kompetenc. KUD Coda ima veliko izkušenj na področju neformalnega izobraževanja; tudi iz dela z ranljivimi družbenimi skupinami. Interes društva je usmerjen v dobre, ustvarjalne in inovativne prakse z močnimi trajnostnimi učinki na izbrane ciljne skupine in v korist pozitivnih družbenih sprememb. 

Naši prijatelji